“Bulgarche 2020” Cultural Club is a non-profit association founded in 2020.

The training at the Bulgarche Cultural Club can be full-day, half-day and hourly. The club works in small groups, which allows more attention and individual work with children of all ages who are willing to learn Bulgarian (as their mother tongue or a second foreign language), history,
customs and Bulgarian culture.
The main orientation of the Cultural Club “Bulgarche” is towards:

  • Bulgarian language and Literature;
  • History and Geography of Bulgaria;
  • Development and support of amateur and professional artistic creativity (folk dances, sports, music, drawing, theater, artistic reading, etc.);
  • Classes, workshops, courses and outside-school-hours activities organization.


The aim of the Bulgarche 2020 Cultural Club is to provide conditions for the education of
children and adults in the Republic of Cyprus.

Guided by the idea that bilingual culture enriches our spiritual worldview, bringing depth to our expression, the mission of the club is to preserve and spread the Bulgarian language, Bulgarian traditions and culture; Bulgarian history and the Bulgarian values.


Cultural Club “Bulgarche – 2020: – NO AGE RESTRICTED!

Културен клуб „Българче – 2020” е сдружение с нестопанска цел, учредено 2020г.

Обучението в Културен клуб „Българче” е целодневно, полудневно и почасово. В клубът се работи на малки групи, което позволява повече внимание и индивидуална работа с деца и възрастни, имащи желание да усвоят българският език (като майчин или втори чужд език), история, традиции и култура на България.

Основните направления на Културен клуб „Българче” са:

  • Български език и литература;
  • История и география на България;
  • Развитие и подпомагане на любителското и професионално художествено творчество (народни танци, спорт, музика, рисуване, театър, литературно четене и др.);
  • Организиране на школи, кръжоци, курсове и занимания по интереси.

Целта на Културен Клуб “Българче – 2020” е да осигури условия за обучение на деца и възрастни в Република Кипър.

Водени от максимата, че двуезичната култура обогатява духовният ни мироглед, внасяйки дълбочина в изразяването ни – мисията на клуба е съхраняването и разпространението на българския език; българските традиции и култура; българската история и българската ценностна система.

Културен клуб „Българче – 2020” НЯМА ВЪЗРАСТОВО ОГРАНИЧЕНИЕ!