Πολιτική GDPR

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ

(Πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή / και τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού σας:

Cultural Club “Bulgarche-2020”, υπό την ιδιότητά του ως Διαχειριστής προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια του Art. 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27.04.2016.

Όνομα και διεύθυνση του Διαχειριστή Προσωπικών Δεδομένων:
Όνομα: Πολιτιστικός Σύλλογος "Bulgarche-2020"
Διεύθυνση: Κύπρος, Λάρνακα, 6041, οδός Αριστάρχου Δημητρίου 1
 Για να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:
Τηλ: 00357 96-388-605; e - mail: ccbulgarche@gmail.com
 Για επαφή με τον Διευθυντή του Πολιτιστικού Συλλόγου "Bulgarche-2020" υπό την ιδιότητά του ως Διαχειριστής Προσωπικών Δεδομένων:
Τηλ: 00357 96-388-605, e-mail: ccbulgarche@gmail.com
 Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.
Τι πληροφορίες συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε:
Σε σχέση με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Συλλόγου "Bulgarche-2020", συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε μερικές ή όλες τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
 Προσωπικά δεδομένα του μαθητή / παιδιού - PIN, ονόματα, διεύθυνση, ιθαγένεια, τόπος γέννησης, ηλικία, τάξη, τηλέφωνο, e-mail, σχολείο ή νηπιαγωγείο όπου εκπαιδεύεται το παιδί.
Πληροφορίες για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων ·
Δεδομένα για γονείς - όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.
Πληροφορίες σχετικά με τις δωρεές που ελήφθησαν ·
Υλικό φωτογραφίας και βίντεο σχετικά με τις δραστηριότητες του ιδρύματος και την προώθησή του.
Λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:
Ο νόμος απαιτεί από εμάς να καθορίσουμε με βάση ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε διαφορετικές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών και να σας ενημερώσουμε για τους λόγους και τους στόχους μας για κάθε κατηγορία επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων.
Εάν η βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε ή / και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή αυτά του παιδιού σας δεν ισχύει πλέον, θα σταματήσουμε αμέσως την επεξεργασία ή / και την αποθήκευση αυτών των προσωπικών δεδομένων.
Εάν αλλάξει ο λόγος, τότε, εάν απαιτείται από το νόμο, θα σας ειδοποιήσουμε για την αλλαγή, καθώς και για οποιονδήποτε νέο λόγο διαπιστώσαμε ότι ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει νομικής υποχρέωσης:
Ως υπηρεσία εκτός σχολείου στο εκπαιδευτικό σύστημα, επεξεργαζόμαστε τα σχετικά προσωπικά δεδομένα βάσει νομικής υποχρέωσης που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία - τον νόμο για την προσχολική και τη σχολική εκπαίδευση.
Αυτό περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα παιδιών / μαθητών και σε ορισμένες περιπτώσεις των γονιών τους που σχετίζονται με:
Εισαγωγή μαθητών σε σχολεία και συλλόγους στο Cultural Club "Bulgarche-2020".
Παρακολούθηση / απουσίες από τάξεις σε σχολεία και συλλόγους στο Cultural Club "Bulgarche-2020".
Διοργάνωση εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου "Bulgarche-2020"
Μετακίνηση από τη μία ομάδα στην άλλη.
Παρουσία (απουσίες)
Βασικές πληροφορίες υγείας / ιατρικής για το παιδί / μαθητή.
Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού / μαθητή.
Έκδοση εγγράφων που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες και παραστάσεις μαθητών. Έκδοση διπλωμάτων, πιστοποιητικών, διπλωμάτων ·


Πληροφορίες σχετικά με τις δωρεές που λαμβάνονται (δεδομένα δωρητών) · Άλλα: ………………………………………… ……………………………….. Αυτά είναι δεδομένα που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο ίδρυμα.   Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτά είναι δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση ενός κατάλληλου και υγιούς περιβάλλοντος στο Cultural Club “Bulgarche-2020”.   Συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων βάσει σύμβασης ή προσυμβατικής σχέσης:

Σε σχέση με τη σύναψη και / ή την εκτέλεση της σύμβασης, τα δεδομένα πρέπει να παρέχονται στον αντισυμβαλλόμενο.
 Συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων βάσει δωρεάν συγκατάθεσης:
Ελλείψει νομικής υποχρέωσης, είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν:
 Εφαρμογή ορισμένων εξωσχολικών, πρόσθετων ή προαιρετικών δραστηριοτήτων.
Επικοινωνία με έναν γονέα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή σε σχέση με τη συμπεριφορά του παιδιού / μαθητή (παρέχονται δεδομένα για την επικοινωνία ενός γονέα - e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.)
Πραγματοποίηση φωτογραφικού και βίντεο υλικού σε σχέση με δραστηριότητες / έργα του Cultural Club "Bulgarche-2020" (φωτογραφίες, βίντεο μαθητών / παιδιών).
Άλλο: …………………………………………………………………………………… ..
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας έμμεσα, για παράδειγμα, όταν μας στείλετε ένα e-mail στο οποίο αναμένεται εύλογα να απαντήσετε.
 Συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας σε αυτήν τη βάση έως ότου αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή μπορεί λογικά να υποτεθεί ότι η συγκατάθεσή σας δεν υπάρχει πλέον, καθώς και σε περίπτωση που έχουν λήξει οι λόγοι για τη συγκατάθεσή σας.
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας μας γραπτώς. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της.
 Με βάση ένα νόμιμο συμφέρον / Με βάση την εκτέλεση μιας εργασίας προς το δημόσιο συμφέρον:
Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες βάσει της ύπαρξης έννομου συμφέροντος σε εσάς ή σε εμάς, καθώς και σε σχέση με την εκτέλεση μιας εργασίας προς το δημόσιο συμφέρον, για παράδειγμα:
 
Προστασία της υγείας και της ζωής του παιδιού σας και εσάς.
Παρακολούθηση βίντεο με σκοπό την παροχή προστασίας και ασφάλειας για τους κατοίκους των αντίστοιχων χώρων / τόπων, καθώς και για την προστασία της υλικής ιδιοκτησίας του ιδρύματος ·
Απρόβλεπτα.
Παραλήπτες ή κατηγορίες παραληπτών των προσωπικών σας δεδομένων
Αυτά μπορεί να είναι:
 Υπάλληλοι που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, υπάλληλοι του ιδρύματός μας, διορίζονται με εντολή του Διευθυντή του Πολιτιστικού Συλλόγου "Bulgarche-2020".
Άλλοι οργανισμοί του ίδιου τύπου (άλλα σχολεία / νηπιαγωγεία)
Οργανισμοί που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας (π.χ. εταιρείες ασφαλείας που επεξεργάζονται υλικό παρακολούθησης βίντεο).
Ιδρύματα στον τομέα της εκπαίδευσης - Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών, Περιφερειακό Τμήμα Παιδείας;
Δημοτική διοίκηση;
Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Βοήθειας, Περιφερειακή Επιθεώρηση Υγείας, καθώς και άλλοι δημόσιοι φορείς, όπου αυτό προκύπτει από νομική διάταξη.
Τμήμα Προστασίας Παιδιών, η Κρατική Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών ή το Υπουργείο Εσωτερικών.
Οργανισμοί με τους οποίους έχουμε συνάψει σύμβαση ή πραγματοποιούμε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα μαζί (π.χ. ταξιδιωτικοί πράκτορες, εξωτερικά μαθήματα στην επικράτεια του εκπαιδευτικού ιδρύματος κ.λπ.).
 
Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό
Δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, εκτός εάν απαιτείται τέτοια ενέργεια από νόμο ή εντολή από ανώτερη αρχή. Στην τελευταία περίπτωση, εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων / γονέας, θα ειδοποιηθείτε εγκαίρως.
 
Όρος για τον οποίο θα αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα
Το Cultural Club "Bulgarche-2020" αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον απαιτείται από εμάς:
Σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις και τις οδηγίες από ανώτερες αρχές.
Μέχρι την εφαρμογή της σχετικής δραστηριότητας για την οποία μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση ή για την οποία έχει συναφθεί σύμβαση ·
Σε σχέση με πιθανή αξίωση ή υπεράσπιση στο δικαστήριο.
 
Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς:
Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
Διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια κανονιστική πράξη ή μια συνταγή ανώτερης αρχής δεν απαγορεύει την καταστροφή τέτοιων προσωπικών δεδομένων.
Περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
Φορητότητα δεδομένων
Το δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή.
Εσείς, ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε σε εποπτική αρχή. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το εποπτικό όργανο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι η Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 
 Ανέλια Χρίστοβα
Διευθυντής του Πολιτιστικού Συλλόγου "Bulgarche-2020"